Karitas

Karitas

POROČILO O DELU ŽUPNIJSKE KARITAS RADEČE

 ZA LETO 2018

 

 

Tudi leto 2018 je bilo za ŽK Radeče, tako kot pretekla leta, aktivno in pestro. Bili smo pred številnimi izzivi, nalogami in priložnostmi pomagati bližnjim in pomoči potrebnim. Število prejemnikov pomoči se skozi leto 2018 ni bistveno spreminjalo, se je pa nekoliko dvignilo. Nekaterim se je stanje toliko izboljšalo, da so se zahvalili za pomoč, na naših vratih pa so se pojavljali tudi novi prosilci, potrebni pomoči.

Enajstega januarja leta 2018 smo obiskali naše župljane in občane v Trubarjevem domu upokojencev v Loki. Tokrat smo imeli s sabo tudi harmonikarja, da je bilo srečanje še bolj doživeto in veselo. V programu je sodelovala tudi skupina birmancev, ki so se v okviru priprave na Sveto birmo vključili v delo Karitas. Obisku v domu je bil objavljen tudi prispevek na lokalni televizijski oddaji Utrinki iz Radeč.

Zadnjega januarja je potekal Občni zbor ŽK, kjer je bilo pregledano delo v letu 2017 in predstavljen ter sprejet načrt dela za leto 2018. Potekale so tudi redne volitve, na mestih tajnika, blagajnika in zapisnikarja ŽK Radeče so ostali  še naprej isti prostovoljci kot v prejšnjem mandatu

Na spletni strani župnije smo objavili prispevek o našem delu v letu 2017 (letno poročilo).

Na oglasni deski v župnijski cerkvi smo imeli fotoreportažo o našem celoletnem delu.

Sredi zime smo pomagali družini pri nabavi kurilnega olja, sicer bi ostali v mrzlem stanovanju.

V jesenskem času smo pomagali družini pri plačilu črpalke za centralno kurjavo.

Na ŠK so bila poslana letna poročila o našem delu, poročilo o razdeljevanju EU hrane ter finančno poročilo (vse za leto 2017) . Udeležili smo se občnega zbora ŠK Ljubljana – 17. 03. 2018. Prav tako smo se 3. marca udeležili srečanja Karitasov III. arhidiakonata na Viru pri Domžalah in tam poročali o našem delu.

V postnem času smo podprli vseslovenski projekt Slovenske Karitas 40 dni brez alkohola. Vsem, ki so nas obiskali v času uradnih ur in tudi sicer, smo delili zloženke, povezane s tem projektom.

Prav tako smo v postnem času sodelovali pri križevem potu na Močilnem.

V začetku aprila nas je nepričakovano zapustila naša dolgoletna in zvesta sodelavka Pavla Škorja. V pogrebnem nagovoru je bilo še posebej poudarjeno tudi njeno zvesto delo v Karitasu.

Namesto Pavle je prostovoljka našega Karitasa postala gospa Jožica Sinkovič.

Skupina Nagelj je po smrti gospe Pavle (začasno?) končala s srečanji. Poudarek dela v skupini je bil na pogovoru, ki zajame tako telesno, duševno kot duhovno raven. Namenjena je bila starejšim in osamljenim.

Skupina birmancev je spomladi zaključila z delom.

Župniji je bila predstavljena tako imenovana molitvena zveza Karitas, ki vabi vse tiste, ki ne morejo na drugačen način pomagati, da z redno molitvijo podpirajo in blagoslavljajo delo Karitas.

Kupljena je bila nova oglasna deska in nameščena na vrata ob vhodu v Karitas. Na njej je objavljen razpored dežurstva Karitas in ostala obvestila.

Imeli smo »košarice dobrot« za prostovoljno darovanje hrane v trgovinah Tuš market, Evro Spin in Mercator.  V trgovini Spar pa nismo več imeli »košarico dobrot«  zaradi premalo zbranih artiklov.

V letu 2018 smo  prejeli tri sklope pošiljk EU hrane, vse skupaj v teži 10.698 kg hrane. Dodatnih količin jabolk tudi v letu 2018 ni bilo več.

Nadaljevali smo z razdeljevanjem hrane, tako imenovanih »paketov«. Prejeli smo šest pošiljk take hrane, ki pa je bila zelo raznovrstna (tudi do 15 različnih artiklov) v skupni teži 4.509 kg. V prvi pošiljki v letu 2018 je to pomoč prejelo 92 družin (213 družinskih članov). Skozi vsako naslednje naročilo se je število prosilcev spreminjalo, se dvigovalo pa tudi malo padalo. V zadnji pošiljki je bilo prejemnikov hrane iz 96 družin  (222 družinskih članov). Tako se je od začetka prejemanja paketov (spomladi leta 2014) pa do konca leta 2018 število prejemnikov povečalo za približno 105 %. Ta porast je veljal predvsem za leto 2014, v naslednjih letih pa ni bilo bistvenih sprememb.

Če smo dobili ponudbo za darovanje oblačil, stanovanjske opreme, pohištva, bele tehnike … od naših občanov, smo s SMS sporočilom  o tem obvestili vse naše prosilce pomoči. S tem smo kot ŽK postali samo posredniki med darovalci in prejemniki. Teh artiklov pa nismo sami prejemali ali skladiščili.

Sodelovali smo pri razpisu Škofijske Karitas glede počitnic za družine, mladostnike in predšolske otroke v Sončni hiši Karitas v Portorožu, a tokrat ni bilo prijav iz našega območja za to obliko pomoči.

 Uspešno smo se odzvali na občinski razpis za humanitarna društva za leto 2018. Odobrena sredstva smo prejeli v višini 661,40 €. Poleg tega smo prejeli še dodatno donacijo 150,00 € (pomoč pri nakupu ozimnice) in 150 (pomoč pri obnovi vodovoda na Obrežju).

Pri obnovi vodovoda na Obrežju smo sicer pomagali trem družinam v skupni višini 700,00 €.

Sodelovali smo pri slovesni sveti maši ob 400 letnici naše župnije v nedeljo 24. junija. Ta dan smo organizirali in izvedli tudi bogat srečelov. Ob pomoči številnih sponzorjev smo pripravili približno 300 dobitkov. Prodane so bile vse srečke. Izkupiček je sicer bil namenjen poplačilu dolga obnove orgel.

V akciji pomoči pri nakupu šolskih potrebščin je bilo iz naše ŽK med 20 otrok (iz 6 družin)  razdeljenih za vrednost 980,00 € bonov za nakup šolskih potrebščin. Vseh družinskih članov je bilo v teh družinah 37. Razdelili smo tudi 200 zvezkov, ki smo jih prejeli od ŠK in od OŠ Radeče, kjer so se otroci pridružili Karitasovi akciji zbiranja zvezkov.

Iz lastnih sredstev smo kupili tudi nekaj drugih potrebščin in sicer v pomladanskem in jesenskem času.

V Radeških novicah je bil pripravljen in objavljen članek o našem delu.

V začetku septembra sta se dve naši prostovoljki udeležili počitnic prostovoljk Karitas v Portorožu.

V soboto, 29. septembra, smo se prostovoljci ŽK pridružili župnijskemu romanju naše župnije na Kočevsko.

V nedeljo, 14. oktobra, smo sodelovali pri srečanju ostarelih in bolnih v naši župniji. Prevzeli smo zadolžitve pri prevozih, pomoči pri hoji, postrežbi na družabnem srečanju … Prav tako smo pokrili stroške pogostitve. Udeležba je bila boljša kot preteklo leto

Seminarja Karitas, ki je potekal v Celju v Domu sv. Jožefa od 12. – 13. 10. 2018 na temo Rast mladosti iz korenin modrosti, se je udeležil tajnik ŽK.

Pred praznikom vseh svetnikov smo uspešno prodajali Karitasove sveče. Prodali smo cca. 300 sveč in od vsake dobili po 90 centov za ŽK oziroma skupaj 261,00 €.

V akciji Družina 2018 – pomoč pri nabavi kurjave – je 12 prosilcev prosilo za pomoč. Vse vloge  so bile pozitivno rešene:11 prejemnikov za drva in 1 za kurilno olje. Kurilno olje v protivrednosti 200,00 evrov in  cca. 54 metrov drv, ki  jih dostavilo pet dobaviteljev iz naše občine in okolice. Celotna vrednost akcije za ŽK je bila 2900,00 €.

V mesecu oktobru smo se v JZ Zdravstveni dom Radeče udeležili ustanovne seje Sveta uporabnikov JZ ZD.

Devetega decembra je v Loki potekal Miklavžev sejem, katerega celoten izkupiček je bil namenjen naši župnijski Karitas.

Ob tednu Karitasa smo se udeležili dobrodelnega koncertu Klic dobrote v Celju.

Iz lastnih sredstev smo nabavili del ozimnice. 90 prosilcev in družin je prejelo 3467,60 kg ozimnice  vrednosti 1748,29 €. Iz lastnih sredstev smo za vse prosilce kupili še različne artikle hrane in gospodinjske oziroma higienske potrebščine.

Na nedeljo Karitas (02. 12. 2018) smo sodelovali pri Sveti maši, nabirka te nedelje je bila namenjena Karitasu, tretjino zneska direktno ŽK.

V letu 2018 se je v elektronskem  svečniku v župnijski cerkvi  nabralo 911 € sredstev. Vsa zbrana sredstva v elektronskem svečniku v župnijski cerkvi so bila namenjena za pomoč prosilcem naše Karitas.

V letu 2018 so bile na ŠK posredovane štiri vloge za pomoč pri plačilu položnic. Odobrene so bile tri v skupni vrednosti 397,56 € pomoči.

»Pomagali smo Miklavžu« pri obdaritvi otrok na Svibnem (igrače) in v Radečah (jabolka).

Pridobilo smo del sredstev iz naslova namenitve dela dohodnine za potrebe Karitas.

V decembru smo vse upravičence-prejemnike paketov pozvali k dopolnitvi – obnovitvi vlog s svežimi podatki.

Našim donatorjem in sodelavcem smo voščili za božično-novoletne praznike in se jim zahvalili za vso pomoč in podporo. Prav tako je bil v oglasnem panoju pred trgovino Mercator izobešen plakat z voščilom in zahvalo.

O dejavnostih smo poročali na spletni strani župnije Radeče, na spletni strani posavje.info in radeški.utrip, v glasilu Radeške novice in časopisu Posavski obzornik ter katoliškem tedniku Družina.

O pomembnejših zadevah smo občane obveščali tudi preko oglasnega panoja pred trgovino Mercator v Radečah.

V letu 2018 je v ŽK sodelovalo 17 prostovoljcev,  pridobili smo eno novo članico, ena članica  je žal umrla.  Občasnih sodelavcev (pomoč pri razkladanju hrane) pa je bilo še približno 10. V okviru priprav na Sveto birmo je sodelovala skupina 14 birmancev in birmank.  V letu 2018 je bilo opravljenih 1485 ur prostovoljnega dela. Imeli smo 4 srečanja – sestanke in občni zbor. Dežurstvo je potekalo vsako drugo sredo, avgusta je bila pisarna zaprta.

Vsi prostovoljci Karitas prejemamo mesečno glasilo Slovenske Karitas Žarek dobrote.

V letu 2018 je pomoč sprejelo naslednje število oseb:

pomoč prejelo: 324 oseb

pomoč v obliki hrane: 288 oseb

pomoč pri plačilu položnic: 5 oseb

pomoč s šolskimi potrebščinami: 20 otrok

pomoč pri nabavi energentov za ogrevanje: 12 družin

 

 

Zbran in razdeljen podarjeni material

(neupoštevan prejeti material iz ŠK in EU):

hrana in higienske potrebščine:      230,00 kg

šolske potrebščine:                         200 kosov

otroška oprema (igrače):                 40 kosov

drugo:                                              100 kosov – gajbic jabolk

 

V letu 2018 je bilo tako v ŽK Radeče razdeljene hrane v   teži 18.904 kg ter izdane pomoči (položnice, kurjava, šolske potrebščine, počitnice … ) v višini približno 4.477,00 €.

Za vse opravljeno velja iskrena zahvala vsem prostovoljkam in prostovoljcem ter obema duhovnikoma. Posebna zahvala velja tudi Škofijski Karitas Ljubljana, s katero zelo dobro sodelujemo. Zahvala velja tudi Občini Radeče, osnovni šoli Radeče, donatorjem, Miranu Trupiju   (za pomoč pri prevozih hrane iz Ljubljane) in drugim, s katerimi sodelujemo. Vsak po svojih močeh prispevamo koščke, ki skupaj oblikujejo delo in poslanstvo radeške Karitas. Poleg vseh prostovoljnih ur pa prostovoljci ŽK v veliki večini za vse stroške svojega dela (prevozi, pisarniški, materialni stroški) ne dobijo nobenega povračila, ampak je to njihov dodatni prispevek za uspešno delo naše Karitas.

Naj gospod Bog še naprej blagoslavlja naše delo.

Radeče, 30. januar 2019                  Miran Prnaver, tajnik  ŽK Radeče