Karitas

Karitas

POROČILO O DELU ŽUPNIJSKE KARITAS RADEČE

ZA LETO 2017

Tudi leto 2017 je bilo za ŽK Radeče, tako kot pretekla leta, aktivno in pestro. Bili smo pred številnimi izzivi, nalogami in priložnostmi pomagati bližnjim in pomoči potrebnim. Število prejemnikov pomoči se skozi leto 2017 ni bistveno spreminjalo, se je pa nekoliko dvignilo. Nekaterim se je stanje toliko izboljšalo, da so se zahvalili za pomoč, na naših vratih pa so se pojavljali tudi novi prosilci, potrebni pomoči.

19. januarja leta 2017 smo obiskali naše župljane in občane v Trubarjevem domu upokojencev v Loki. Tokrat smo imeli s sabo tudi harmonikarja, da je bilo srečanje še bolj doživeto in veselo. O tem je bil objavljen tudi prispevek na lokalni televizijski oddaji Utrinki iz Radeč. V začetku februarja je potekal Občni zbor ŽK, kjer je bilo pregledano delo v letu 2016 in predstavljen ter sprejet načrt dela za leto 2017

Na spletni strani župnije smo objavili prispevek o našem delu v letu 2016 (letno poročilo).

Tudi na spletni strani Radeški utrip je bilo objavljeno letno poročilo. Na oglasni deski v župnijski cerkvi smo imeli fotoreportažo o našem celoletnem delu.

Dobili smo tudi donacijo od podjetja AGM Nemec, d. o. o.

Na ŠK so bila poslana letna poročila o našem delu, poročilo o razdeljevanju EU hrane ter finančno poročilo (vse za leto 2016) . Udeležili smo se občnega zbora ŠK Ljubljana – 18. 03. 2017. Prav tako smo se udeležili srečanja Karitasov III. arhidiakonata na Dobu pri Domžalah (kjer župnikuje naš prejšnji župnik g. Jure Ferlež) in tam poročali o našem delu.

Na redni seji Občinskega sveta 28. marca 2017sva predsednik in tajnik Karitas Radeče predstavila naše delo.

Izobraževanja na temo HACCP smernice, ki je bilo 31. 05. 2017 v Ljubljani, se je udeležila ena naša prostovoljka.

V letu 2017 smo prejeli tri sklope pošiljk EU hrane, vse skupaj v teži 24.754 kg hrane, od tega 9.300 litrov mleka. Spomladi smo prejeli in razdelili eno pošiljko jabolk v teži 2.784kg. Zaradi pozebe žal novih dobav jabolk ni bilo več.

Nadaljevali smo z razdeljevanjem hrane, tako imenovanih »paketov«. Prejeli smo pet pošiljk take hrane, ki pa je bila zelo raznovrstna (tudi do 15 različnih artiklov) v skupni teži 4.009 kg. V prvi pošiljki v letu 2017 je to pomoč prejelo 87 družin (194 družinskih članov). Skozi vsako naslednje naročilo se je število prosilcev spreminjalo, se dvigovalo pa tudi malo padalo. V zadnji pošiljki je bilo prejemnikov hrane iz 91 družin (209 družinskih članov). Tako se je od začetka prejemanja paketov (spomladi leta 2014) pa do konca leta 2017 število prejemnikov povečalo za približno 93 %. Ta porast je veljal predvsem za leto 2014, v letu 2015 in 2016 in 2017 pa ni bilo bistvenih sprememb.

Če smo dobili ponudbo za darovanje oblačil, stanovanjske opreme, pohištva, bele tehnike … od naših občanov, smo s SMS sporočilom o tem obvestili vse naše prosilce pomoči . S tem smo kot ŽK postali samo posredniki med darovalci in prejemniki. Teh artiklov pa nismo sami prejemali ali skladiščili.

V postnem času smo podprli vseslovenski projekt Slovenske Karitas 40 dni brez alkohola. Vsem, ki so nas obiskali v času uradnih ur in tudi sicer, smo delili zloženke, povezane s tem projektom.

Prav tako smo v postnem času sodelovali pri križevem potu na Žebniku.

Sodelovali smo pri razpisu Škofijske Karitas glede počitnic za družine, mladostnike in predšolske otroke v Sončni hiši Karitas v Portorožu. Iz naše Karitas so letovali trije otroci iz dveh družin. Stroške letovanja otrok smo v celoti sofinancirali iz ŽK.

Uspešno smo se odzvali na občinski razpis za humanitarna društva za leto 2017. Odobrena sredstva smo prejeli v višini 613,20 €. Poleg tega smo prejeli še dodatno donacijo 150,00 € (pomoč pri nakupu ozimnice).

Sodelovali smo pri slovesni sveti maši ob farnem prazniku – žegnanju v nedeljo na dan državnosti, 25. junija. Ta dan smo organizirali in izvedli tudi bogat srečelov. Ob pomoči številnih sponzorjev smo pripravili 344 dobitkov. V Radečah je bilo prodanih 230 srečk. Ostalih 114 pa v Svibnem ob njihovem farnem žegnanju (17. 09. 2017).

V akciji pomoči pri nakupu šolskih potrebščin je bilo iz naše ŽK med 26 otrok (iz 8 družin) razdeljenih za vrednost 1140,00 € bonov za nakup šolskih potrebščin. Vseh družinskih članov je bilo v teh družinah 51. Razdelili smo tudi 280 zvezkov, ki smo jih prejeli od ŠK in od OŠ Radeče, kjer so se otroci pridružili Karitasovi akciji zbiranja zvezkov.

Iz lastnih sredstev smo kupili tudi nekaj drugih potrebščin.

V Radeških novicah je bil pripravljen in objavljen članek o našem delu.

Imeli smo »košarice dobrot« za prostovoljno darovanje hrane v trgovinah Tuš market, Spar, Evro Spin in Mercator.

Skupina Nagelj, ki se je okrepila tudi na župnijo Svibno, je postala del in dejavnost naše ŽK. Poudarek dela v skupini je na pogovoru, ki zajame tako telesno, duševno kot duhovno raven. Namenjena je starejšim, osamljenim.

V soboto, 30. septembra, smo se prostovoljci ŽK pridružili župnijskemu romanju naše župnije na Višarje in v Planico.

V nedeljo, 8. oktobra, smo sodelovali pri srečanju ostarelih in bolnih v naši župniji. Prevzeli smo zadolžitve pri prevozih, pomoči pri hoji, postrežbi na družabnem srečanju … Prav tako smo pokrili stroške pogostitve.

Seminarja Karitas, ki je potekal v Celju v Domu sv. Jožefa od 13. – 14. 10. 2017 na temo Kje sem doma, se je udeležil tajnik ŽK.

Pred praznikom vseh svetnikov smo uspešno prodajali Karitasove sveče. Prodali smo vseh 270 sveč in od vsake dobili po 60 centov za ŽK.

V akciji Družina 2017 – pomoč pri nabavi kurjave – je 15 prosilcev prosilo za pomoč. Vse vloge so bile pozitivno rešene:14 prejemnikov za drva in 1 za kurilno olje. Kurilno olje v protivrednosti 150,00 evrov in cca. 57 metrov drv, ki jih dostavilo šest dobaviteljev iz naše občine in okolice. Celotna vrednost akcije za ŽK je bila 3000,00 €.

Ob tednu Karitasa smo se udeležili vseslovenskega srečanja in svete maše na Ponikvi ter bili na dobrodelnem koncertu Klic dobrote v Celju.

Iz lastnih sredstev smo nabavili del ozimnice. 88 prosilcev in družin je prejelo 2660,52 kg ozimnice vrednosti 1784,56 €. Iz lastnih sredstev smo za vse prosilce kupili še različne artikle hrane in gospodinjske oziroma higienske potrebščine.

Na nedeljo Karitas (03. 12. 2017) smo sodelovali pri Sveti maši, nabirka te nedelje je bila namenjena Karitasu, tretjino zneska direktno ŽK.

V adventnem času so prizadevne članice ŽK in še dve nekdanji prostovoljki izdelovale božične voščilnice. Izdelanih je bilo 180 voščilnic. Prodajale so se v paketu 5 voščilnic po ceni 1,5 € za voščilnico. V letu 2017 smo tako iz tega naslova prejeli 186 € in v letu 2018 še 75 €.

V letu 2017 se je v elektronskem svečniku v župnijski cerkvi nabralo 927 € sredstev. Vsa zbrana sredstva v elektronskem svečniku v župnijski cerkvi so bila namenjena za pomoč prosilcem naše Karitas.

V letu 2017 je bila na ŠK posredovana ena vloga za pomoč pri plačilu položnic. Odobrenih je bilo 70,65 € pomoči iz tega naslova.

V decembru smo vse upravičence-prejemnike paketov pozvali k dopolnitvi – obnovitvi vlog s svežimi podatki.

Našim donatorjem in sodelavcem smo voščili za božično-novoletne praznike in se jim zahvalili za vso pomoč in podporo. Prav tako je bil v oglasnem panoju pred trgovino Mercator izobešen plakat z voščilom in zahvalo.

O dejavnostih smo poročali na spletni strani župnije Radeče, na spletni strani posavje.info in radeški.utrip, v glasilu Radeške novice in časopisu Posavski obzornik ter katoliškem tedniku Družina.

O pomembnejših zadevah smo občane obveščali tudi preko oglasnega panoja pred trgovino Mercator v Radečah.

V letu 2017 je v ŽK sodelovalo 17 prostovoljcev, pridobili smo dva nova člana, ena članica pa je zaključila s svojim prostovoljnim delom. Le-tej se na občnem zboru s plaketo zahvalimo za njeno sodelovanje in delo v ŽK. Občasnih sodelavcev (pomoč pri razkladanju hrane) pa je bilo še približno 10. V okviru priprav na Sveto birmo pa skupina 14 birmancev in birmank sodeluje in pomaga v okviru Karitasa. V letu 2017 je bilo opravljenih 1905 ur prostovoljnega dela. Imeli smo 5 srečanj – sestankov in občni zbor. Dežurstvo je do poletja potekalo vsako sredo, nato pa na štirinajst dni.

Vsi prostovoljci Karitas prejemamo mesečno glasilo Slovenske Karitas Žarek dobrote.

V letu 2017 je pomoč sprejelo naslednje število oseb:

pomoč prejelo: 406 oseb

pomoč v obliki hrane: 298 oseb

pomoč pri plačilu položnic: 1 oseba

pomoč s šolskimi potrebščinami: 26 otrok

pomoč pri nabavi energentov za ogrevanje: 29 oseb

 

Zbran in razdeljen podarjeni material

(neupoštevan prejeti material iz ŠK in EU):

hrana in higienske potrebščine:      570 kg

šolske potrebščine:                         280 kosov

otroška oprema (igrače):                55 kosov

drugo:                                                90 kosov.

 

V letu 2017 je bilo tako v ŽK Radeče razdeljene hrane v   teži 34.208 kg ter izdane pomoči (položnice, kurjava, šolske potrebščine, počitnice … ) v višini približno 4.450 €.

Za vse opravljeno velja iskrena zahvala vsem prostovoljkam in prostovoljcem ter obema duhovnikoma. Posebna zahvala velja tudi Škofijski Karitas Ljubljana, s katero zelo dobro sodelujemo. Zahvala velja tudi Občini Radeče, osnovni šoli Radeče, donatorjem, Miranu Trupiju     (za pomoč pri prevozih hrane iz Ljubljane) in drugim, s katerimi sodelujemo. Vsak po svojih močeh prispevamo koščke, ki skupaj oblikujejo delo in poslanstvo radeške Karitas. Poleg vseh prostovoljnih ur pa prostovoljci ŽK v veliki večini za vse stroške svojega dela (prevozi, pisarniški, materialni stroški) ne dobijo nobenega povračila, ampak je to njihov dodatni prispevek za uspešno delo naše Karitas.

Naj gospod Bog še naprej blagoslavlja naše delo.

 

 

Radeče, 31. januar 2018                                                     Miran Prnaver, tajnik ŽK Radeče