Karitas

Karitas

POROČILO O DELU ŽUPNIJSKE KARITAS RADEČE

 ZA LETO 2021

Leto 2021 je bilo za ŽK Radeče, tako kot 2020, prav posebno in drugačno kot pretekla leta.  

S prihodom epidemije se je tudi delo v naši Karitas močno spremenilo. Žal nismo mogli več imeti uradnih ur in redno deliti hrane. Pri nujnem delu so sodelovali samo mlajši prostovoljci in prostovoljke. S strani Škofijske Karitas smo dobili natančna navodila, kako ravnati v teh tako posebnih časih. V nujnih primerih smo interventno pomagali.

Ko smo prejeli hrano, smo jo delili zunaj na prostem ob upoštevanju trenutnih zaščitnih ukrepov. Deljenje hrane smo raztegnili na daljši čas, da je tako bilo med vsemi manj stikov in ni bilo nepotrebnega čakanja. V glavnem smo hrano delili ob sobotah dopoldne. 

Število prejemnikov pomoči se skozi leto 2021 ni bistveno spreminjalo. Nekaterim se je stanje toliko izboljšalo, da so se zahvalili za pomoč, na naših vratih pa so se pojavljali tudi novi prosilci, potrebni pomoči.

Pričakovano je v začetku leta odpadlo tradicionalno srečanje z našimi občani – varovanci v Trubarjevem domu upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu. Prav tako ni bilo rednega občnega zbora.

Na Škofijsko Karitas so bila poslana letna poročila o našem delu, poročilo o razdeljevanju EU hrane ter finančno poročilo (vse za leto 2020).

Izobraževanje v Portorožu  na temo Odnos – kdo sem se prav tako ni izvajal vse do decembra 2021, ko smo po skoraj dveh letih imeli ponovno srečanje.

Odpadel je redni občni zbor Škofijske Karitas v Ljubljani in nekatere ostale aktivnosti, ki so se sicer odvijale na nivoju Škofijske Karitas (srečanja, izobraževanja). Tudi mi v letu 2021 nismo imeli rednih sestankov – srečanj.

Imeli smo »košarice dobrot«  za prostovoljno darovanje hrane v trgovinah Tuš market, Evro Spin in Mercator. 

V letu 2021  smo  prejeli tri sklope pošiljk EU hrane, vse skupaj v teži 6.191 kg hrane in mleka.   

Nadaljevali smo z razdeljevanjem hrane, tako imenovanih »paketov«. Prejeli smo šest pošiljk take hrane, ki pa je bila zelo raznovrstna (tudi do 15 različnih artiklov) v skupni teži 4.575 kg. V prvi pošiljki v letu 2021 je to pomoč prejelo 92 družin (139 družinskih članov). Skozi vsako naslednje naročilo se je število prosilcev spreminjalo, se dvigovalo pa tudi malo padalo. V zadnji pošiljki je bilo prejemnikov hrane iz 86 družin (130 družinskih članov).

V letu 2021 je generalno gledano število prejemnikov pomoči nekoliko padlo.

Opredelitev kriterijev glede prejemnikov EU hrane in paketov hrane po dogovoru ostaja enaka tudi v prihodnje.

Če smo dobili  ponudbo za darovanje oblačil, stanovanjske opreme, pohištva, bele tehnike … od naših občanov, smo z SMS sporočilom o tem obvestili vse naše prosilce pomoči. S tem smo kot ŽK postali samo posredniki med darovalci in prejemniki. Teh artiklov pa nismo sami prejemali ali skladiščili. Zaznali smo veliko zanimanje predvsem pri beli tehniki in tudi pri pohištvu, precej manjše pa pri oblačilih. Nekaj oblačil smo predali in prejeli od Škofijske Karitas v Celju.

Sodelovali smo pri razpisu Škofijske Karitas glede počitnic za družine, mladostnike in šolske otroke v Sončni hiši Karitas v Portorožu. Odobrene so bile štiri naše vloge. Tako so se počitnic udeležili štirje otroci iz ene naše številčnejše družine. Večji del stroškov počitnic je poravnala naša Karitas.

Finančno smo pomagali nekaterim družinam in posameznikom ob stiskah, v katerih so se pojavili.

Uspešno smo se odzvali na občinski razpis za humanitarna društva za leto 2021. Odobrena sredstva smo prejeli v višini 606,48 €. Pridobili smo tudi del občinskih sejnin, ki so se jih v ta namen na eni izredni seji odpovedali občinski svetniki.

V akciji pomoči pri nakupu šolskih potrebščin je bilo iz naše ŽK med 27 otrok (iz 6 družin)  razdeljenih za vrednost 1.490,00 € bonov za nakup šolskih potrebščin. Vseh družinskih članov je bilo v teh družinah 47. Razdelili smo tudi 250 zvezkov, ki smo jih prejeli pretežno od ŠK. Otroci v Osnovni šoli Radeče se zaradi epidemije niso pridružili Karitasovi akciji zbiranja zvezkov. Kar nekaj zvezkov pa je še ostalo v rezervi za naslednje leto.

V Radeških novicah je bil pripravljen in objavljen članek o našem delu.

Seminarjev Karitas, ki so potekali jeseni, se tokrat nismo udeležili, predvsem zaradi zaostrenih zdravstvenih razmer.

Pred praznikom vseh svetnikov smo prodajali Karitasove sveče. So pa lansko leto presenetljivo pošle vse sveče, ki smo jih imeli na razpolago.  

V akciji Družina 2021 – pomoč pri nabavi kurjave  je 17 prosilcev prosilo za pomoč. Vse vloge so bile pozitivno rešene. Vsi prejemniki (razen enega) so prosili za drva in dobili pomoč v vrednosti 5.450 € oziroma  preko 90 metrov drv, ki jih je dostavilo pet dobaviteljev iz naše občine in okolice. Pomoč v kurilnem polju je znašala približno 350 litrov.  Pomoč pri nabavi kurjave je bila preteklo leto daleč najvišja do sedaj. V preteklosti je bila pomoč nekje v višini 3.000 €. Lani pa skoraj dvakratna. Na ta način smo res lahko izdatno pomagali številnim družinam in posameznikom.

Že meseca januarja pa smo interventno pomagali enemu našemu prosilcu, ki jo ostal brez drv/kurjave v mrzlem stanovanju. Ko smo izvedeli za stisko, je imel v manj kot enem dnevu razžagana drva dostavljena na svoje bivališče. Podobno smo ravnali jeseni, ko mu je grozil izklop električne energije. V skupni akciji z Občino in Elektrom smo problem uspešno rešili.  

Ker bi tudi lani težko realizirali pomoč pri nabavi ozimnice, smo se odločili, da smo pri decembrski delitvi paketov dodali še kar nekaj artiklov, ki smo jih nabavili iz lastnih sredstev.

Dvakrat smo našim prosilcem, ki so prišli po hrano, delili tudi obsežen zavitek zaščitnih mask, ki so bile vse preteklo leto še vedno naš stalni spremljevalec.

V letu  2021 se je v elektronskem  svečniku v župnijski cerkvi  nabralo 659,00 € sredstev. Vsa zbrana sredstva v elektronskem svečniku v župnijski cerkvi so bila namenjena za pomoč prosilcem naše Karitas. Ker zaradi epidemije kar nekaj časa ni bilo svetih maš za farane, se je to poznalo pri znesku, darovanem v elektronskem svečniku. Je pa kljub temu bilo zbranega več kot v letu 2020.

V letu 2021 je bilo  na ŠK posredovanih trinajst vlog za pomoč pri plačilu položnic. Sredstva za ta namen so bila iz naslova državnih sredstev pomoči zaradi covida  precej večja kot pretekla leta.  Tako je bila tudi vrednost pomoči našim prosilcem bistveno višja kot pretekla leta. Osem prosilcev je dobilo pomoč iz naslova te državne pomoči v višini 1.582,62 € in še pet ostalih vlog pomoči v višini 814,21 €. Skupna pomoč pri plačilu položnic je tako znašala kar 2.396,83 €.

Pridobili smo del sredstev iz naslova namenitve dela dohodnine za potrebe Karitas.

Pomagali smo tudi Miklavžu pri nabavi daril za naše otroke tako v Radečah kot v Svibnem.

Našim donatorjem in sodelavcem smo voščili za božično-novoletne praznike in se jim zahvalili za vso pomoč in podporo. Prav tako je bil v oglasnem panoju pred trgovino Mercator izobešen plakat z voščilom in zahvalo.

O dejavnostih smo poročali na spletni strani župnije Radeče, na spletni strani posavje.info in radeški.utrip, v glasilu Radeške novice in časopisu Posavski obzornik ter katoliškem tedniku Družina.

O pomembnejših zadevah smo občane obveščali tudi preko oglasnega panoja pred trgovino Mercator v Radečah.   

V letu 2021 je v ŽK sodelovalo 17 prostovoljk in prostovoljcev.  Občasnih sodelavcev (pomoč pri razkladanju hrane) pa je bilo še približno 10.  V letu 2021 je bilo opravljenih 760 ur prostovoljnega dela. V času epidemije rednega dežurstva ni bilo, pisarna je bila odprta le v času, ko smo delili hrano, in v primeru individualnih potreb, če so razmere to dopuščale.

Vsi prostovoljci Karitas prejemamo mesečno glasilo Slovenske Karitas Žarek dobrote.

V letu 2021 je pomoč sprejelo naslednje število oseb:

pomoč  prejelo: 304 oseb

pomoč pri plačilu položnic: 13 družin /posameznikov

pomoč s šolskimi potrebščinami: 27 otrok

pomoč pri nabavi energentov za ogrevanje: 17 družin /posameznikov

V letu 2021 je bilo tako v ŽK Radeče razdeljene hrane v  teži 11.016 kg ter izdane pomoči (položnice, kurjava, šolske potrebščine, počitnice … ) v višini 9.787 €. Količina hrane, ki je bila razdeljena v letu 2021, je skoraj enaka kot v letu 2020, izdana pomoč (položnice, kurjava, šolske potrebščine, počitnice … ) pa je bila bistveno večja kot v letu 2020, saj je kar 130 % višja glede na preteklo leto.   Kot je iz celotnega poročila vidno, je veliko dejavnosti, ki smo jih imeli v načrtu (postna akcija, srečelov ob župnijskem žegnanju, romanje, srečanje ostarelih, nedelja in teden Karitas, Klic dobrote, ….) žal preprečil virus in izredno stanje, ki ga je povzročil. Tako je bilo vse delo prilagojeno in spremenjeno. Bili smo med tem, da strogo upoštevamo pravila, ukrepe in omejitve in kljub vsemu nudimo kolikor se le da pomoči prosilcem.      Za vse opravljeno velja iskrena zahvala vsem prostovoljkam in prostovoljcem ter obema duhovnikoma. Posebna zahvala velja tudi Škofijski Karitas Ljubljana, s katero zelo dobro sodelujemo. Zahvala velja tudi Občini Radeče, osnovni šoli Radeče, donatorjem za pomoč pri prevozih hrane iz Ljubljane in drugim, s katerimi sodelujemo. Vsak po svojih močeh prispevamo koščke, ki skupaj oblikujejo delo in poslanstvo radeške Karitas. Poleg vseh prostovoljnih ur pa prostovoljci ŽK v veliki večini za vse stroške svojega dela (prevozi, pisarniški, materialni stroški) ne dobijo nobenega povračila, ampak je to njihov dodatni prispevek za uspešno delo naše Karitas.   Z letom 2021 je naša Karitas stopila v drugo desetletje svojega delovanja. Hvala vsem nekdanjim in sedanjim sodelavcem radeške Karitas za vse, kar je bilo v preteklih letih narejenega dobrega in lepega za naše bližnje v stiski.   Naj gospod Bog še naprej blagoslavlja naše delo.             

Radeče,  26. februar 2022                                                Miran Prnaver, tajnik/voditelj  ŽK Radeče